OBAVIJEST O UPISIMA U NOVU 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Poštovani roditelji/skrbnici,

Obavještavamo Vas da svoje zahtjeve za upisom djeteta u vrtić kreirate putem sustava e-građani u rubrici e-upisi, u periodu od 11. do 19. svibnja 2023. godine u 12:00.

U slučaju ostvarivanja pojedinih kriterija i/ ili posebnih prava potrebno je u elektroničkom obliku priložiti dokumentaciju kojom se isto potvrđuje.

U slučaju nepotpunih i/ ili neispravno kreiranih zahtjeva i/ili prilaganja nevažeće dokumentacije naša Ustanova ne snosi odgovornost.

U slučaju nejasnoća i/ili eventualnih pitanja možete kontaktirati pedagoginju pedagog@grdelin-buzet.hr ili 091/ 272 5084 radnim danom u periodu od 11:30 do 14:00 sati.

DJEČJI VRTIĆ“GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA: 003-06/23-01/8
URBROJ: 2103-01-23-01-21-4
Buzet, 8. 5. 2023.

JAVNA OBJAVA UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET
ZA PEDAGOŠKU 2023./24. GODINU

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 I 57/22), Statuta i Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, Upravno vijeće na 10. sjednici održanoj 5. 5. 2023. godine donijelo je Odluku o prijavi za upis djece u Dječji vrtić «Grdelin» Buzet za pedagošku 2023./24. godinu.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet zaprimat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi, za djecu koja će navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2023. godine u:

1. REDOVITI PROGRAM RADA VRTIĆA:
a) 10-satni jaslički program (od 6:30 do 16:30 sati) 15 djece
b) 10-satni vrtićki program (od 6:30 do 16:30 sati) 38 djece

UKUPNO: 53 djece

2. KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE – namijenjen djeci koja su u godini prije polaska u školu, kraći program u trajanju od minimalno 250 sati godišnje

UKUPNO: 20 djece
SVEUKUPNO: 73 djece

II. UPISNA DOKUMENTACIJA – obvezna dokumentacija i ostali dokazi za ostvarivanje prednosti pri upisu

1. Rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih
2. Osobne iskaznice roditelja/skrbnika
3. Za dijete zaposlenih roditelja/skrbnika – elektronički zapis (e-radna knjižica) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja ne starije od 30 dana ili obrtnica
4. Za dijete čiji je roditelj student na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju
5. Za dijete iz obitelji s troje i više djece – za svako dijete koje je roditelj/skrbnik dužan obvezno zakonski uzdržavati rodni list ili izvadak iz matice rođenih, za dijete starije od 18 godina dokaz o redovnom školovanju
6. Za dijete roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava za prethodni mjesec
7. Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
8. Za dijete samohranog roditelja – ovisno o kategoriji samohranog roditelja: preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi ili uzdržava dijete
9. Za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
10. Za djecu s teškoćama u razvoju – rješenje nadležnog tijela, odnosno mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi i medicinska dokumentacija specijaliste (nalazi stručnjaka zdravstvene ustanove)
11. Za dijete iz obitelji težeg zdravstvenog stanja – potvrda liječnika specijaliste o težem oboljenju ili invaliditetu člana obitelji, rješenje nadležnog tijela za drugo dijete u obitelji s teškoćama u razvoju
12. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja

PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS
Roditelj/skrbnik djeteta kreira zahtjev u sustavu e-upisi na portalu e-građani.

Roditelj može pristupiti sustavu e-upisi u periodu od 11. do 19 .5. 2023. godine.

Samo iznimno u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem portala e-građani, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića.

Za dodatne informacije roditelji se mogu obratiti pedagoginji Josipi Kovačić na mobitel 091/272 50 84 u razdoblju od 11. do 19. 5. 2023. godine u vrijeme od 11:30 do 14:00 sati.

III. UPISI ZA DJECU RODITELJA-SKRBNIKA IZ DRUGIH OPĆINA I GRADOVA
Roditelji/skrbnici iz drugih općina i gradova mogu upisati svoju djecu pod istim uvjetima samo uz priloženu suglasnost svoje Općine ili Grada o sufinanciranju sukladno uvjetima Osnivača Vrtića ili na način da sami plaćaju punu ekonomsku cijenu.

IV. OBJAVA REZULTATA PRIJAVE ZA UPIS
Rezultati prijava za upis djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr od 6. lipnja 2023. godine.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o ostvarenim bodovima i pravu na upis imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Martina Zlatić

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA: 003-06/23-01/8
URBROJ: 2163-3-9-01-23-01-3
Buzet, 5. 5. 2023.

Temeljem članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, te sukladno odredbama članka 3. stavka 1. i 3 Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet (KLASA: 601-05/19-01/1, URBROJ: 2106/01-22-01-19-1 od 20. 5. 2019. godine), na temelju članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 10. sjednici održanoj 5. 5. 2023. godine donosi

USKLAĐENJE PLANA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET ZA PEDAGOŠKU 2023./24. GODINU ZA REDOVITI 10-SATNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE SA ZAKLJUČKOM O DAVANJU PRETHODNE

SUGLASNOSTI OSNIVAČA

I. ZA REDOVITI 10 – SATNI JASLIČKI PROGRAM:
1. DJECA ROĐENA DO 31. 8. 2022. GODINE 15 djece

II. ZA REDOVITI 10 – SATNI VRTIĆKI PROGRAM
1. DJECA OD 3. DO PRIJE POLASKA U ŠKOLU 38 djece

III. ZA KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE – namijenjen djeci koja su u godini prije polaska u školu, kraći program u trajanju od minimalno 250 sati godišnje
1. PROGRAM U TRAJANJU OD 250 SATI GODIŠNJE 20 djece

UKUPNO: I i II i III PROGRAM 73 DIJETE

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Martina Zlatić

OBAVIJEST O UPISIMA U NOVU 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

X