UPISI

DJEČJI VRTIĆ“GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA: 601-05/21-01/34
URBROJ: 2103-01-22-01-21-8
Buzet, 4.3.2021.

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET
ZA PEDAGOŠKU 2020./21. GODINU

Temeljem Rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima rada u prostorijama javne i društvene namjene na adresi II. istarske brigade 19 –novosagrađenom dijelu dječjeg vrtića (KLASA: Up/I-601-02/21-01/01, URBROJ: 2163/1-05/1-21-04 od 15. veljače 2021. godine, a sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13), Statutu i Pravilniku o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet i nakon dobivanja prethodne suglasnosti Osnivača ( KLASA: 601-01/20-1/7, URBROJ: 2106/01-03/01-21-4) od 22. veljače 2021. godine, Upravno vijeće na 37. sjednici održanoj 4.3.2021. godine donijelo je Odluku o prijavi za upis djece u Dječji vrtić «Grdelin» Buzet za pedagošku 2020./21. godinu.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić «Grdelin» Buzet zaprimat će zahtjeve za upis djece jasličke dobi za djecu koja će navršiti godinu dana do 1. ožujka 2021. godine u:

1. REDOVITI PROGRAM RADA JASLICA:

a) 10-satni jaslički program (od 6:30 do 16:30 sati) 9 djece

UKUPNO: 9 djece

II. UPISNA DOKUMENTACIJA – obvezna dokumentacija i ostali dokazi za ostvarivanje prednosti pri upisu

 1. Ispunjen i potpisan Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić (preuzima se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića u rubrici Upisi www.grdelin-buzet.hr)
 2. Rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih
 3. Osobne iskaznice roditelja/skrbnika
 4. Za dijete zaposlenih roditelja/skrbnika – elektronički zapis (e-radna knjižica) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja ne starije od 30 dana ili obrtnica
 5. Za dijete čiji je roditelj student na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju
 6. Za dijete iz obitelji s troje i više djece – za svako dijete koje je roditelj/skrbnik dužan obvezno zakonski uzdržavati rodni list ili izvadak iz matice rođenih, za dijete starije od 18 godina dokaz o redovnom školovanju
 7. Za dijete roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava za prethodni mjesec
 8. Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinsko rata – pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
 9. Za dijete samohranog roditelja – ovisno o kategoriji samohranog roditelja: preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi ili uzdržava dijete
 10. Za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 11. Za djecu s teškoćama u razvoju – rješenje nadležnog tijela, odnosno mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi i medicinska dokumentacija specijaliste (nalazi stručnjaka zdravstvene ustanove)
 12. Za dijete iz obitelji težeg zdravstvenog stanja – potvrda liječnika specijaliste o težem oboljenju ili invaliditetu člana obitelji, rješenje nadležnog tijela za drugo dijete u obitelji s teškoćama u razvoju
 13. Potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ne starija od mjesec dana) i preslika Iskaznice imunizacije

Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja dio je upisne dokumentacije, no roditelji ne dostavljaju Uvjerenja tijekom predaje prijave, već će Dječji vrtić službeno zatražit podatke od Policijske postaje Buzet.

Sva potrebna dokumentacija može se dostaviti u preslici.

III. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS

Prijave za upisu pedagošku 2020./21. godinu dostavljaju isključivo poštom od 5. do 15.ožujka 2021. godine na adresu:

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA «GRDELIN»
II. ISTARSKE BRIGADE 19
52420 BUZET

S naznakom

PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS“

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti.
Prilikom podnošenja zahtjeva za upis, roditelji/skrbnici dobiti će na svoju mail adresu odgovarajuću šifru (identifikacijski broj) djeteta pomoću koje će moći identificirati svoje dijete na Odluci o rezultatima upisa.

Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

IV. UPISI ZA DJECU RODITELJA-SKRBNIKA IZ DRUGIH OPĆINA I GRADOVA

Roditelji/skrbnici iz drugih općina i gradova mogu upisati svoju djecu pod istim uvjetima samo uz priloženu suglasnost svoje Općine ili Grada o sufinanciranju sukladno uvjetima Osnivača Vrtića ili na način da sami plaćaju punu ekonomsku cijenu.

V. OBJAVA REZULTATA PRIJAVE ZA UPIS

Rezultati prijava za upis djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr od 22.ožujka 2021.godine nadalje.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o ostvarenim bodovima i pravu na upis imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Krulčić

Početak pedagoške 2020./2021. godine sukladno novim uputama HZJZ