Dragi roditelji,

sutra, 1. rujna 2021. godine započinje nova pedagoška godina.

Odlazak djeteta u jaslice/vrtić predstavlja veliki događaj u životu djeteta ali i roditelja. Djetetu može na početku biti teško i zastrašujuće odvajanje od roditelja i stoga mu je potrebno vrijeme prilagodbe.

Sukladno epidemiološkim napucima organizirali smo kratko privikavanje djece na jaslice/vrtić kao bi djeca stekla toliko važan osjećaj sigurnosti. Djecu ćete dovoditi prema već utvrđenom rasporedu. Budite strpljivi, staloženi, vaše ponašanje ima presudnu ulogu u privikavanju djeteta na jaslice/vrtić.

Ujutro će ispred vrtića biti velika gužva i na parkiralištu i na ulazima u vrtić. Kako bismo smanjili gužvu i čekanje, molimo roditelje koji po prvi puta dovode svoje dijete u vrtić da kod kuće izmjere tjelesnu temperaturu djetetu i sebi te donesu na komadiću papira svoje ime i prezime , br. mobitela, ime i prezime djeteta i vrijednosti izmjerene tjelesne temperature.

Na ulazu će vas sačekati netko od osoblja vrtića, dati vam nazuvke i odvesti vas do sobe u kojoj ćete po dogovoru boraviti sa svojim djetetom.

Od srca želimo da djeci boravak u našoj ustanovi bude siguran, sretan i nadasve veseo.

Svima želimo dobru, uspješnu pedagošku godinu s puno smijeha, radosti, veselja, prljavih ruku od boja, gline, ljepila, prljavih koljena od trave…jer sve su to znaci da je dijete u vrtiću bilo kreativno, da se zabavljalo i kroz zabavu stjecalo nova iskustva nove vještine i znanja.

Silvana Pavletić, ravnateljica

Dragi roditelji,

U tablici možete pronaći vaš termin za inicijalni razgovor povodom upisa djeteta u vrtić. Službene pozive dobili ste i putem e-pošte.

Na inicijalni razgovor potrebno je doći s djetetom. Sukladno epidemiološkim mjerama na razgovor može doći JEDAN roditelj.

Tablica inicijalni razgovori (pdf)

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Grdelin Buzet za pedagošku 2021./2022. godinu.

Identifikacijski brojevi djece koja ostvaruju pravo na upis za pedagošku 2021./2022. godinu označeni su crvenom bojom.

Odluka o upisu 2021./2022. (.pdf)

UPISI

DJEČJI VRTIĆ“GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA: 601-05/21-01/37
URBROJ: 2103-01-22-01-21-3
Buzet, 7.5.2021.

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET
ZA PEDAGOŠKU 2021./22. GODINU

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13), Statuta i Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, Upravno vijeće na 40. sjednici održanoj 10.5.2021. godine donijelo je Odluku o prijavi za upis djece u Dječji vrtić «Grdelin» Buzet za pedagošku 2021./22. godinu.

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić «Grdelin» Buzet zaprimat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi, za djecu koja će navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2021. godine u:

*

1. REDOVITI PROGRAM RADA VRTIĆA:

a) 10-satni jaslički program (od 6:30 do 16:30 sati) = 24 djece
b) 10-satni vrtićki program (od 6:30 do 16:30 sati) = 26 djece

UKUPNO: 50 djece

*

2. KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE

– namijenjen djeci koja su u godini prije polaska u školu, kraći program u trajanju od minimalno 250 sati godišnje:

UKUPNO: 20 djece

*

SVEUKUPNO: 70 djece

 

II. UPISNA DOKUMENTACIJA – obvezna dokumentacija i ostali dokazi za ostvarivanje prednosti pri upisu

 1. Rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih
 2. Osobne iskaznice roditelja/skrbnika
 3. Za dijete zaposlenih roditelja/skrbnika – elektronički zapis (e-radna knjižica) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja ne starije od 30 dana ili obrtnica
 4. Za dijete čiji je roditelj student na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju
 5. Za dijete iz obitelji s troje i više djece – za svako dijete koje je roditelj/skrbnik dužan obvezno zakonski uzdržavati rodni list ili izvadak iz matice rođenih, za dijete starije od 18 godina dokaz o redovnom školovanju
 6. Za dijete roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava za prethodni mjesec
 7. Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinsko rata – pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
 8. Za dijete samohranog roditelja – ovisno o kategoriji samohranog roditelja: preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi ili uzdržava dijete
 9. Za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 10. Za djecu s teškoćama u razvoju – rješenje nadležnog tijela, odnosno mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi i medicinska dokumentacija specijaliste (nalazi stručnjaka zdravstvene ustanove)
 11. Za dijete iz obitelji težeg zdravstvenog stanja – potvrda liječnika specijaliste o težem oboljenju ili invaliditetu člana obitelji, rješenje nadležnog tijela za drugo dijete u obitelji s teškoćama u razvoju

Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja dio je upisne dokumentacije, no roditelji ne dostavljaju Uvjerenja tijekom predaje prijave, već će Dječji vrtić službeno zatražiti podatke od Policijske postaje Buzet.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS

Roditelj/skrbnik djeteta ispunjava on-line obrazac i prilaže upisnu dokumentaciju u sustavu e-upisi pokretanjem aplikacije na linku http://grad.buzet.hr/e-vrtic/

Roditelj može pristupiti sustavu e-upisi u periodu od 12. do 22 .5. 2021. godine.

Prilikom upisa podataka u sustav roditelj snimi i sprema podatke po završetku prijave te potvrđuje prijavu.

Nakon potvrde prijave, roditelj dobiva obavijest da je prijava za dijete uspješno izvršena pod određenom šifrom (identifikacijski broj), a potvrda će biti poslana na kontakt e-mail koji roditelj prethodno navodi u aplikaciji.

Dobivena šifra služi za identifikaciju djeteta na Odluci o rezultatima upisa djeteta u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2021./2022. godinu.

Preporuka je roditeljima da prije nego što krenu ispunjavati prijave i slati putem sustava e-upisi, pripreme podatke i dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi.

Za dodatne informacije roditelji se mogu obratiti pedagoginji Dariji Zornada na mobitel 091/272 50 84 u razdoblju od 12. do 22.5. 2021. godine u vrijeme od 11:30 do 13:00 sati.

Dječji vrtić zadržava pravo na pristup dokumentaciji u originalu.

 

III. UPISI ZA DJECU RODITELJA-SKRBNIKA IZ DRUGIH OPĆINA I GRADOVA

Roditelji/skrbnici iz drugih općina i gradova mogu upisati svoju djecu pod istim uvjetima samo uz priloženu suglasnost svoje Općine ili Grada o sufinanciranju sukladno uvjetima Osnivača Vrtića ili na način da sami plaćaju punu ekonomsku cijenu.

 

IV. OBJAVA REZULTATA PRIJAVE ZA UPIS

Rezultati prijava za upis djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr od 7. lipnja 2021. godine.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o ostvarenim bodovima i pravu na upis imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Krulčić

VAŽNA OBAVIJEST ZA POČETAK NOVE PEDAGOŠKE GODINE

X