Poštovani roditelji,

Obavještavamo vas da će se ove godine upisi u Dječji vrtić „Grdelin“ odvijati putem sustava e-upisi na portalu e-građani.

Ukoliko nemate pristup portalu e-građani, molimo vas da zatražite pristup čim prije. Sustav korisnicima omogućava prijavu i upis djece u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja tako da je povezan s državnim servisima kako bi pojednostavili cijeli proces od prijave do upisa u ustanovu/dječji vrtić.

Upisi će se odvijati od 12.svibnja do 20.svibnja 2022. godine, kada ćete moći pristupiti sustavu i kreirati zahtjev.

Dodatne informacije o upisima objavit ćemo tijekom ovog tjedna. Molimo vas da detaljno proučite upute za korištenje sustava.

UPUTE

UPISI

DJEČJI VRTIĆ“GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA: 003-06/22-01/4
URBROJ: 2103-01-22-01-21-4
Buzet, 4.5.2022.

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET
ZA PEDAGOŠKU 2022./23. GODINU

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13), Statuta i Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, Upravno vijeće na 54. sjednici održanoj 3.5.2022. godine donijelo je Odluku o prijavi za upis djece u Dječji vrtić «Grdelin» Buzet za pedagošku 2022./23. godinu.

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić «Grdelin» Buzet zaprimat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi, za djecu koja će navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2022. godine u:

*

1. REDOVITI PROGRAM RADA VRTIĆA:

a) 10-satni jaslički program (od 6:30 do 16:30 sati) = 16 djece
b) 10-satni vrtićki program (od 6:30 do 16:30 sati) = 40 djece

UKUPNO: 56 djece

*

2. KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE

– namijenjen djeci koja su u godini prije polaska u školu, kraći program u trajanju od minimalno 250 sati godišnje:

UKUPNO: 20 djece

*

SVEUKUPNO: 76 djece

 

II. UPISNA DOKUMENTACIJA – obvezna dokumentacija i ostali dokazi za ostvarivanje prednosti pri upisu

 1. Rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih
 2. Osobne iskaznice roditelja/skrbnika
 3. Za dijete zaposlenih roditelja/skrbnika – elektronički zapis (e-radna knjižica) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja ne starije od 30 dana ili obrtnica
 4. Za dijete čiji je roditelj student na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju
 5. Za dijete iz obitelji s troje i više djece – za svako dijete koje je roditelj/skrbnik dužan obvezno zakonski uzdržavati rodni list ili izvadak iz matice rođenih, za dijete starije od 18 godina dokaz o redovnom školovanju
 6. Za dijete roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava za prethodni mjesec
 7. Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
 8. Za dijete samohranog roditelja – ovisno o kategoriji samohranog roditelja: preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi ili uzdržava dijete
 9. Za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 10. Za djecu s teškoćama u razvoju – rješenje nadležnog tijela, odnosno mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi i medicinska dokumentacija specijaliste (nalazi stručnjaka zdravstvene ustanove)
 11. Za dijete iz obitelji težeg zdravstvenog stanja – potvrda liječnika specijaliste o težem oboljenju ili invaliditetu člana obitelji, rješenje nadležnog tijela za drugo dijete u obitelji s teškoćama u razvoju
 12. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja

 

PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS

Roditelj/skrbnik djeteta kreira zahtjev u sustavu e-upisi na portalu e-građani.

Roditelj može pristupiti sustavu e-upisi u periodu od 12. do 20 .5. 2022. godine.

Samo iznimno u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem portala e-građani, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića.

Za dodatne informacije roditelji se mogu obratiti pedagoginji Dariji Zornada na mobitel 091/272 50 84 u razdoblju od 12. do 20.5. 2022. godine u vrijeme od 11:30 do 14:00 sati.

 

III. UPISI ZA DJECU RODITELJA-SKRBNIKA IZ DRUGIH OPĆINA I GRADOVA

Roditelji/skrbnici iz drugih općina i gradova mogu upisati svoju djecu pod istim uvjetima samo uz priloženu suglasnost svoje Općine ili Grada o sufinanciranju sukladno uvjetima Osnivača Vrtića ili na način da sami plaćaju punu ekonomsku cijenu.

 

IV. OBJAVA REZULTATA PRIJAVE ZA UPIS

Rezultati prijava za upis djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr od 15. lipnja 2022. godine.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o ostvarenim bodovima i pravu na upis imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Krulčić

VAŽNA OBAVIJEST O UPISIMA!

X