Stručno osposobljavanje za rad

HZZ slika | GRDELIN BUZET

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) te članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Za radno mjesto: ODGOJITELJA – dva (2) izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme  – 12 mjeseci

UVJETI:
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju

– poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje o nekažnjavaju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
– na temelju pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika i nije u radnom odnosu.

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
52420 BUZET
s naznakom „ZA NATJEČAJ“
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

Javni poziv je objavljen 23.12.2015. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Javni poziv je otvoren do 31.12.2015. godine.