Odgojitelj

natječa | GRDELIN BUZET

Temeljem Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: ODGOJITELJA – jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97).

– poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste
– 1 godina radnog iskustva

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:
– životopis
– domovnicu
– presliku dokaza o stručnoj spremi
– preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)
– liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
52420 BUZET
s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Natječaj je otvoren do 31.12.2015. godine.

Natječaj je objavljen 23.12.2015. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.