Odgojitelj

natječa | GRDELIN BUZET

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno, nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: ODGOJITELJA – jedan izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme za provođenje Programa predškole do 30.5.2016. godine (3 puta tjedno po 3 sata)

UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97):
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
– 1 godina radnog iskustva

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:
– životopis
– presliku domovnice
– presliku dokaza o stručnoj spremi
– presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)
– liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
52420 BUZET
s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 31.12.2015. godine.

Natječaj je objavljen 23.12.2015. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Grada Buzeta.