NATJEČAJI

Picture3 | GRDELIN BUZET

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Grdelin“ Buzet,  dana  29.9. 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

ODGOJITELJ/ICA –  pripravnik na određeno, puno radno vrijeme do povratka na rad  odgojitelja s  rodiljnog dopusta   – 1 izvršitelj/ica

ODGOJITELJ/ICA –  određeno, puno radno vrijeme – do povratka na rad s rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj/ica

ASISTENT/ICA  djetetu s teškoćama u razvoju na određeno, puno radno vrijeme do   31.8.2017. godine

       ODGOJITELJ/ICA  u kraćem programu predškole – određeno, nepuno radno vrijeme,  od 1.11.2016. godine  – 12 sati tjedno na rok do 31.5.2017. godine u  popodnevnim satima od 16:00 do 19:00 sati.

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

 

Uvjeti za radno mjesto asistenta/ice jesu:

Završeno srednješkolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju ili završen  prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

  1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
  4. presliku domovnice
  5. radni životopis
  6. presliku rodnog lista
  7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti na adresu : Dječji vrtić Grdelin“ Buzet, II. istarske brigade 19  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 

Buzet, 3.10.2016.