Natječaji za posao odgojiteljica i spremačice

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 29. sjednici održanoj 27.8.2020. godine objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: ODGOJITELJA – četiri (4) izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na rok do 31.8.2021.

UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/179. poveznica na Internetu stranica Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:https:/branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5/a1ljavljanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA20%OSTVARIVANJE%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

 PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • životopis
 • domovnicu
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)
 • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

Prijave se šalju na adresu Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet: 

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

Natječaj je objavljen 31.8.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NATJEČAJ

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 29. sjednici održanoj 27.8.2020. godine objavljuje

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: ODGOJITELJA – jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/179. poveznica na Internetu stranica Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:https:/branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5/a1ljavljanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA20%OSTVARIVANJE%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

 PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • životopis
 • domovnicu
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)
 • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

Prijave se šalju na adresu Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet: 

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

Natječaj je objavljen 31.8.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 33. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 29. sjednici održanoj 27.8.2020. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju   natječaja za obavljanje poslova za radno mjesto

SPREMAČICA

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme na rok do 31.8.2021.

UVJETI za radno mjesto:

NSS, osnovna škola

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94113) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika

te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj

pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu

propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog

Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na

internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hrlzaposljavanje-

843/843

Kandidati uz osobno potpisanu zamolbu na natječaj prilažu:

I. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od

6 mjeseci),

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje),

5. životopis.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET, II. ISTARSKE BRIGADE 19 s naznakom “za natječaj za radno mjesto “. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će Odluku Upravnog vijeća o odabiru dobiti na osobnu adresu u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

                   PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Krulčić

NATRAG NA OBAVIJESTI