Natječaj – stručno osposobljavanje za rad

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) te članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Za radno mjesto: PEDAGOGA – jedan (1) izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme  (12 mjeseci)

UVJETI:
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju

– nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja pedagogije

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje o nekažnjavaju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
– na temelju pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika i nije u radnom odnosu.

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
52420 BUZET
s naznakom „ZA NATJEČAJ“
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati bit će obavješteni pisanim putem.

Javni poziv je objavljen 6.10.2015. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Javni poziv je otvoren do 14.10.2015. godine.

NATRAG NA OBAVIJESTI