Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja

natječa | GRDELIN BUZET

Temeljem Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97; 107/07; i 94/13) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: ZDRAVSTVENI VODITELJ – jedan izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97; 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o stručnom ispitu i radnom stažu
  • uvjerenje o nekažnjavaju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

O ishodu natječaja Vrtić će kandidate izvijestiti u roku od 8 dana od dan donošenja Odluke.

Prijave se predaju osobno u računovodstvo Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ili se šalju na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
52420 BUZET
s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Natječaj je otvoren do 10.7.2015. godine.

Natječaj je objavljen 3.7.2015. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.