Natječaj za radno mjesto SPREMAČICA

Natjecaj za posao slika | GRDELIN BUZET
DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“  BUZET
ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA:601-05-19-01/8
URBROJ: 2106-01-22-01-19-4

Buzet, 16.5.2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94113), te članka 33. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 11. sjednici održanoj 16.5.2019. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova za radno mjesto

SPREMAČICA

1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca

UVJETI za radno mjesto:

 • NSS, osnovna škola
 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94113) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).
 • Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 • Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25.
 • Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).
 • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hrlzaposljavanje-843/843

Kandidati uz osobno potpisanu zamolbu na natječaj prilažu:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 2. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 1. životopis.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja: 17.– 27.5.2019. godine.

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET, II. ISTARSKE BRIGADE 19 s naznakom za natječaj za radno mjesto . Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će Odluku Upravnog vijeća o odabiru dobiti na osobnu adresu u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Krulčić