natječaj za pomoćnika djetetu s teškoćama

Natječajj | GRDELIN BUZET

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“

BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

KLASA: 601-05-19-01/9

URBROJ: 2106-01-22-01-19-3

Buzet, 19.3.2019.

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 9. sjednici održanoj 19.3.2019. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto

 

POMOĆNIK U NEPOSREDNOM ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU I STRUČNO KOMUNIKICIJSKI POSREDNIK – POMOĆNI DJELATNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU  na određeno, nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica na rok do 31.8.2019. godine

 

Uvjeti za radno mjesto su:

  • Završena srednja stručna sprema

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • Životopis
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi
  • Elektronički zapis od HZMO
  • Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Presliku domovnice

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba pola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/179. poveznica na Internetu stranica Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:https:/branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5/a1ljavljanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA20%OSTVARIVANJE%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Krulčić