Natječaj za odgojitelje

Picture3 | GRDELIN BUZET

Temeljem Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

 

Za radno mjesto: ODGOJITELJA – 2 (dva) izvršitelja na određeno puno radno vrijeme do povratka odgojiteljica na rad (s bolovanja)

 

UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97).

  • poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

 PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku rodnog lista
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku potvrde o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o radnom stažu (evidenciju, elektronički zapis iz HZMO)

 

Prijave se šalju na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

Natječaj je otvoren do 8.2.2017. godine.

Natječaj je objavljen 31.1.2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.