Natječaj radno mjesto pedagog pripravnik

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“

                BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

KLASA:601-05-20-01/29

URBROJ:2106-01-22-01-20-4

Buzet, 10.11.2020.

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 32. sjednici održanoj 10.11.2020. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju  natječaja za obavljanje poslova na radnom mjestu

STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG – pripravnik

  • 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na rok od godinu dana,  za rad u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet, II. istarske brigade 19.
  • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar struke, prof. pedagogije ili dipl. pedagog

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94113) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika

te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj

pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu

propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog

Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hrlzaposljavanje-843/843

Kandidati uz osobno potpisanu zamolbu na natječaj prilažu:

I. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

5. životopis.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet može prikupljati, koristit i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja koji se objavljuje 11.11.2020. godine.

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić  „GRDELIN“ BUZET, II. ISTARSKE BRIGADE 19 s naznakom “za natječaj za radno mjesto “. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će Odluku Upravnog vijeća o odabiru dobiti na osobnu adresu u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

                                                           PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                             Sanja Krulčić

NATRAG NA OBAVIJESTI