NATJEČAJ – POMOĆNIK DJETETU

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto

POMOĆNIK U NEPOSREDNOM ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU I STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK – POMOĆNI DJELATNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), 1 izvršitelja/ica na rok do 31.8.2021. godine

Uvjeti za radno mjesto su:

  • Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju

Uz prijavu treba priložiti:

  • Životopis
  • Domovnicu
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi
  • Elektronički zapis od HZMO
  • Uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • Liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba pola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/179. poveznica na Internetu stranica Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:https:/branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5/a1ljavljanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA20%OSTVARIVANJE%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić “Grdelin” Buzet, II. istarske brigade 19, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja (16.10.2020.) na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

                                                                          PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                  Sanja Krulčić

NATRAG NA OBAVIJESTI