Natječaj odgojitelj pripravnik

Natječajj | GRDELIN BUZET

KLASA: 601-05-19-01/4

URBROJ: 2106-01-22-01-19-3

Buzet, 1.3.2019.

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 7. sjednici održanoj 1.3.2019. godine objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

 

Za radno mjesto: ODGOJITELJ PRIPRAVNIK – jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme na rok od godine dana

 

UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/179. poveznica na Internetu stranica Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:https:/branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5/a1ljavljanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA20%OSTVARIVANJE%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

 

 PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  • životopis
  • domovnicu
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)
  • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

 

Prijave se šalju na adresu Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

Natječaj je objavljen 1.3.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                    Sanja Krulčić