Natječaj – asistenti

Natječajj | GRDELIN BUZET

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 46. sjednici održanoj 30.8.2018. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto

 

POMAGAČ DJETETU S TEŠKOĆAMA na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), 2 izvršitelja/ica na rok do 31.8.2019.

 

Uvjeti za radno mjesto su:

  • Završena srednja stručna sprema
  • Iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • Životopis
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi
  • Elektronički zapis od HZMO
  • Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Presliku domovnice

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba pola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/179. poveznica na Internetu stranica Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:https:/branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5/a1ljavljanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA20%OSTVARIVANJE%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet. Natječaj je objavljen 11.9.2018. godine

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.