NATJEČAJ ASISTENTI

Natjecaj za posao slika | GRDELIN BUZET

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“

              BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

KLASA: 601-05-19-01/13

URBROJ: 2106-01-22-01-19-5

Buzet, 23.9.2019.

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 13. sjednici održanoj 23.9.2019. godine objavljuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto

POMOĆNIK U NEPOSREDNOM ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU I STRUČNO KOMUNIKICIJSKI POSREDNIK – POMOĆNI DJELATNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU  na određeno, nepuno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ica na rok do 31.8.2020. godine

Uvjeti za radno mjesto su:

–  završena osnovna škola

–  završena srednja stručna sprema

Uz prijavu treba priložiti:

  • Životopis
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi
  • Elektronički zapis od HZMO
  • Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Presliku domovnice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba pola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/179. poveznica na Internetu stranica Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:https:/branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5/a1ljavljanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA20%OSTVARIVANJE%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

                                                                         PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                             Sanja Krulčić