Natječaj – asistent djetetu s teškoćama

Natječajj | GRDELIN BUZET

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“

BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

KLASA: 601-05-18-01/43

URBROJ: 2106-01-22-01-18-3

Buzet, 21.5.2018.

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na 42. sjednici održanoj 21.5.2018. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto

 

POMAGAČ DJETETU S TEŠKOĆAMA na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto su:

  • završena srednja stručna sprema
  • iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • elektronički zapis od HZMO
  • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • presliku domovnice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba pola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 poveznica na Internetu stranica Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https:/branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5/a1ljavljanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA20%OSTVARIVANJE%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

 

Isprava se prilažu u ovjerenom presliku, a prije izbora predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet na adresu Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet, II. istarske brigade 19, 52 420 Buzet.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja pisanim putem.

 

Prijave se zaprimaju do 29.5.2018. godine.