PROGRAM PREDŠKOLE

Programom predškole obuhvaćena su djeca u godini dana prije polaska u školu, a koja nisu polaznici redovitog programa rada vrtića.
U planiranju i oblikovanju programa predškole stavlja se naglasak na:
– poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore u razvoju kompetencija usklađene s individualni posebnostima i razvojnim karakteristikama djece
– ostvarivanje individualiziranoga i fleksibilnoga odgojno-obrazovnog pristupa kojim se omogućava zadovoljenje potreba djece (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih, …)
– prihvaćanje igre i drugih aktivnosti koje pridonose svrhovitom učenju i cjelovitom razvoju djece
– učenje koje treba biti nestandardizirani proces, a koji se događa u svrhovitom kontekstu u kojem djeca uče istraživanjem, otkrivanjem i rješavanjem problema
– stvaranje primjerenog okruženja za spontano bogaćenje rječnika, kvalitetno istraživanje i razvoj razumijevanja, slušanja, govora i jezika odnosno razvijanje prečitačkih i predpisačkih vještina
– razvoj sposobnosti djece za aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim događanjima
– prihvaćanje i poticanje kreativnog izražavanja ideja, iskustva i osjećaja djece u raznim umjetničkim područjima i izražajnim medijima
– razvoj socijalnih kompetencija djece osiguranjem sigurnih i podržavajućih kontekstualnih uvjeta
– poticanje djece da osvijeste važnost obiteljskog i institucijskog okruženja za njihov život, odgoj i učenje

U našem vrtiću program predškole se provodi tri puta tjedno u popodnevnim satima, a sveukupno u trajanju od najmanje 250 sati godišnje. Voditeljica programa je odgojiteljica Kristina Matković koja priprema osmero djece za polazak u školu.
U kolovozu 2014. godine donesen je Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.) koji svojim odredbama definira sadržaj i način provođenja programa predškole.