PROGRAM PREDŠKOLE

Programom predškole obuhvaćena su djeca u godini dana prije polaska u školu, a koja nisu polaznici redovitog programa rada vrtića.

U planiranju i oblikovanju programa predškole stavlja se naglasak na:

  • poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore u razvoju kompetencija usklađene s individualni posebnostima i razvojnim karakteristikama djece
  • ostvarivanje individualiziranoga i fleksibilnoga odgojno-obrazovnog pristupa kojim se omogućava zadovoljenje potreba djece (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih, …)
  • prihvaćanje igre i drugih aktivnosti koje pridonose svrhovitom učenju i cjelovitom razvoju djece
  • učenje koje treba biti nestandardizirani proces, a koji se događa u svrhovitom kontekstu u kojem djeca uče istraživanjem, otkrivanjem i rješavanjem problema
  • stvaranje primjerenog okruženja za spontano bogaćenje rječnika, kvalitetno istraživanje i razvoj razumijevanja, slušanja, govora i jezika odnosno razvijanje prečitačkih i predpisačkih vještina
  • razvoj sposobnosti djece za aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim događanjima
  • prihvaćanje i poticanje kreativnog izražavanja ideja, iskustva i osjećaja djece u raznim umjetničkim područjima i izražajnim medijima
  • razvoj socijalnih kompetencija djece osiguranjem sigurnih i podržavajućih kontekstualnih uvjeta
  • poticanje djece da osvijeste važnost obiteljskog i institucijskog okruženja za njihov život, odgoj i učenje

U kolovozu 2014. godine donesen je Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.) koji svojim odredbama definira sadržaj i način provođenja programa predškole.

U pedagoškoj 2019./2020. godini u kraći program predškole upisano je 4 djece koja su integrirana u odgojne skupine „Leptirići“ i „Tigrići“ na način da program predškole pohađaju dva puta tjedno u jutarnjim satima.